Zahradní architektura

Veškerá činnost zahradního architekta (studie, projekce, dokumentace zeleně) je prováděna na základě autorských skic, které jsou poté zpracovány počítačem. Výstupem je výkresová dokumentace doplněná moderními vizualizacemi či autorskými skicami.
V čele projektového týmu je autorizovaný architekt, jež dohlíží na veškerou činnost od prvotní myšlenky až po předání hotového díla.

Hlavními cíli návrhu je vyřešit provozní vztahy skrze území v návaznosti na širší okolí, nabídnout obyvatelům plnohodnotný pobytový veřejný prostor a revitalizovat stávající zelené plochy.
Jedná se o malou zahradu u řadového rodinného domu, která přímo navazuje na obytnou terasu domu. Celkový koncept zahrady je založen na pohodlné prostupnosti zahrady po zpevněných plochách a netradičním…
Návrh pracuje se sjednocením plochy pomocí jednotného povrchu - kamene / štěrku, který svou barevností odpovídá barevnému odstínu kamene použitého na podezdívce domu a nebude tak do malého prostoru předzahrádky…
Návrh zahrady je přizpůsoben mimo jiné pohledům z hlavní pobytové terasy, která je vyvýšena cca 2m nad samotným prostorem zahrady. Kompozice plynule navazuje na prostorové uspořádání vlastního rodinného domu a…
1) svah pod plánovanými tenisovými kurty - dosadby dřevin v návaznosti na okolní krajinu, tj. zakrytí nežádoucích pohledů na vysoké oploceni tenisových kurtů v pohledu od příjezdu do areálu hotelu -…
Předmětem zadání bylo najít vhodný způsob nového řešení soukromé zahrady u novostavby samostaně stojícího rodinného domu v obci Vohančice.
- architektonická studie byla projednána a pokračuje se na dalších fázích projektu.
Zahradně architektonická studie řešení svahu, který je součástí hřbitova v Praze 12 – Modřanech.
Předmětem zadání bylo navrhnout vhodné řešení tří odlišných segmentů zahrady. V první fázi se návrh zabýval řešením výsadby podél plotu u bazénu ve vyvýšeném záhoně, druhá část je čistě pohledovou…
Zahradně architektonický návrh soukromé zahrady v obci Karasín.
Společně v týmu Ing. arch. Arnošt Hradil, Ing. Petr Hodonický, Ph.D., Ing. Iva Hradilová a Ing. Iveta Kopřivová jsme se účastnili ideové urbanisticko-architektonické soutěže Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce. Koncepce…
Cílem soutěže bylo najít vhodné řešení Dvora Holasovice, které by do budoucna mohlo sloužit jako srdce obce. Předmětem návrhu bylo najít způsob propojení řešeného území se zbytkem obce Holasoice a…
Předmětem řešení byl návrh zcela nového kompozičního řešení zahrady rodinného domu ve Zdětíně.
Zpracování koncepční studie úprav předzahrádek dvou sousedních rodinných domů. Oba návrhy spolu korespondují, odpovídají požadavkům majitelů, kteří si přáli vytvořit čistě okrasný prostor bez pobytové funkce.
Návrh řešeného území se snaží nalézt cestu, jakým způsobem obnovit plochu náměstí před budovou Střední zemědělské školy v Táboře, tak aby výsledný koncept respektoval širší souvislosti dané lokality, nabízel shromažďovací i…
Dendrologický průzkum zeleně byl zpracován pro potřeby rozšíření analytických podkladů projektu zpracovávající nový záměr v území. Dendrologický průzkum byl prováděn na základě metodiky doc. Šimka vypracované na ZF MENDELU v…
Důvodem pořízení architektonické studie bylo podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí – prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentálně vzdělávání, poradenství, osvětu – oblast podpory…
Strony internetowe